2138cn太阳集团

2138cn太阳集团

本科生教学 2138cn太阳集团» 本科生教学» 课程介绍

2138cn太阳集团:EBU306[电子金融]

EBU306     [电子金融]              学时:36        学分 :2
英文名称   [Electronic Finance]
   

    本课程系统介绍电子金融的理论与技术应用方法。主要内容包括:电子银行、网上证券、网上保险等领域金融电子商务的发展状况、基本原理、体系结构、运行机制、系统管理、系统安全与监控等。通过该课程的学习和案例讨论,使学生较深入了解各电子金融系统的基本内容和采用的技术,初步具备对具体电子金融系统进行系统分析和应用的能力。


先修课程:电子商务、计算机网络、系统分析与设计


参考教材:《电子金融》 张卓其编著   高等教育出版社  2005年8月

                                             (撰稿人:谢怀军)


2138cn太阳集团-太阳集团2138手机版